Опубликован 2021-07-05

САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҲАРАКАТИ ВОСИТАСИДА ЖАМИЯТНИ ИЖТИМОИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ САЪЙ-ҲАРАКАТЛАРИ

Аннотация


Мақолада Садриддин Айнийнинг жадидчилик ҳаракати ва жадид мактабларида олиб борган фаолияти мураккаб ижтимоий-сиёсий жараёнлар кечган даврга тўғри келганлиги, бу пайтда амирликда юзага келган ислоҳотчилик ва жадидчилик ҳаракатлари унинг дунёқарашида кескин ўзгаришлар ясаганлиги ва жамиятни ижтимоий ривожлантиришдаги саъй-ҳаракатлари ёритилган.

Как цитировать


Islamova, K. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҲАРАКАТИ ВОСИТАСИДА ЖАМИЯТНИ ИЖТИМОИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ САЪЙ-ҲАРАКАТЛАРИ. Мир исследований, 2(2). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/2154

Библиографические ссылки


Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Садриддин Айний туғилиб вояга етган Бухоро вилояти Ғиждувон туманига қарашли Соктаре қишлоғидаги Айний уй музейи материаллари.

Айний С. Қисқача таржимаи ҳолим / Асарлар. 8 жилдлик. 1-ж. – Тошкент: Тошкент бадиий адабиѐт нашриѐти, 1963. – Б. 55.

М.Хайруллаев “Буюк сиймолар”, – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1997.-Б.134-136.

Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. – Москва: СССР халқлари марказий нашриѐти, 1926. – Б. 32; Табаров С. Мунзим. –Душанбе: Ирфон, 1991. – Саҳ. 27. Ёш бухороликлар қўмитасидан ўртоқ Пўлатхонов доклади // Иштирокиюн. (Тошкент). 1919 йил 15 июн. № 113.

Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. – Москва: СССР халқлари марказий нашриѐти, 1926. – Б. 29.

Айнй С. Таҳсиб ус-сибѐн. – Самарқанд, 1917. – Саҳ. 26.

Абдулқодир Ш. Ёш бухоролилар хитоби // Вақт. 1917 йил 18 апрель. № 2209.

Айнй С. Мухтасар таржимаи ҳоли худам / Куллиѐт. 16 чилд. Чилди - 1. – Сталинобод, 1958. – Саҳ. 91.

Холида Айни. Жизнь Садриддин Айни (краткий хронологический очерк). – Душанбе, 1982. – С. 63.

Ҳасанов М. Файзулла Хўжаев. – Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – Б. 46.

Темиров Ф. Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти/ тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.- Тошкент, 2020.-Б.18-19.

Авторы


Komila Islamova

Samarqand davlat chet tillar instituti

Ключевые слова:

“Сифлий”, “Муҳтожий”, “Жунуний”, “Айний”, Ёш бухороликлар, жадид мактаблари, татар мактаблари, Бухоро инқилоби, маърифат, маърифатпарвар ислоҳатчи, сиёсий кураш, тараққийпарварлар, жадидчилик ҳаракати, мутассиб руҳонийлар, демократик тамойиллар

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group